A NEK regisztrációhoz szükséges okmányok

  • Személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél)
  • Lakcímkártya (ha rendelkezésre áll)
Továbbá felhívjuk a szíves érdeklődők figyelmét, hogy a tanuló személyes megjelenése szükséges. Amennyiben 14 év alatti, abban az esetben az egyik törvényes képviselő jelenléte is szükséges.

Mi az a NEK?

A NEK célja, hogy az egyes elektronikus kártya kibocsátók és elfogadók az állam által szabályozott és ellenőrzött rendszerhez történő csatlakozással, kompatibilis egységes és szabványosított kártyatechnológia alkalmazásával, központilag kezelt és hitelesített elektronikus kártyák alapján nyújtsák szolgáltatásaikat.

Milyen szolgáltatások vehetők igénybe a NEK kártya segítségével?

A NEK keretében kiadott kártyák egyszerre több funkcióval is felruházhatóak, így a kártyafelhasználó választása szerint különböző elektronikus kártyával igénybe vehető alkalmazások, kártyatípusok egyetlen kártyára is egyesíthetőek.

Mi az a NEK kártya?

A kártya jogszabályon, szerződésen, bírósági, hatósági határozaton, vagy a kártyakibocsátó önkéntes akaratelhatározásán alapuló jogosultság, vagy tény fennállását igazolja, vagy szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé (együtt: kibocsátási cél).

A NEK kártya lehet elsődleges és másodlagos kártya.

Mi az elsődleges kártya?

Az elsődleges kártya a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, adat elektronikus hordozására képes eszközzel ellátott hordozó.

Az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is rendelhető.

Az elsődleges kártya – az anonim kártya kivételével – vizuálisan tartalmazza a kártyafelhasználó arcképmását, a családi és utónevét, a NEK-re utaló jelzést és a kártya egyedi sorszámát, illetve elektronikusan tartalmazza a kártya elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját.

Fentiek mellett az elsődleges kártyán szerepelhet a kártyafelhasználó születési helye és ideje, lakó- vagy tartózkodási helyének településneve, 14. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében aláírása, valamint amennyiben a kártyakibocsátó jogszabály által került kijelölésre, a kibocsátási célra vonatkozó jogosultsági vagy tényadat.

Továbbá a kártyakibocsátó döntése alapján, az elsődleges kártyán megjelenítésre kerülhet a kártyakibocsátó megnevezése, a kártya kiállításának napja, és az érvényességére vonatkozó adat. A kártyafelhasználó hozzájárulása esetén pedig a kártyán vizuálisan egyéb személyes adat is feltüntetésre kerülhet.(A kártya elektronikusan személyes adatot kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján tartalmazhat).

Mi a másodlagos kártya?

A másodlagos kártya az elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.

Az elsődleges kártyához több másodlagos kártya is rendelhető.

Másodlagos kártya bocsátható ki az elsődleges kártyakibocsátóval kötött szerződés alapján, a kártyafelhasználó erre irányuló kérelmére, vagyjogszabályi rendelkezés alapján.

A másodlagos kártyára – a fizikai kártyatest kialakítása és megszemélyesítése kivételével – az elsődleges kártyára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A kijelölt kártyakibocsátó által kibocsátott kártya csak abban az esetben bocsátható ki másodlagos kártyaként, ha az elsődleges kártya szintén ilyen kártyakibocsátó által kibocsátott kártya.

Hogyan lehet az elsődleges kártyához másodlagos kártyafunkciókat rendelni?

A másodlagos kártya az elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.

A kártyakibocsátó másodlagos kártyát bocsáthat az elsődleges kártyakibocsátóval kötött szerződés alapján, a kártyafelhasználó erre irányuló kérelmére, illetve jogszabály rendelkezése alapján.

A másodlagos kártyákkal kapcsolatos szabályozás lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai (elsődleges) kártyán elméletileg végtelen funkció (másodlagos kártya) legyen hordozható.

Másodlagos kártya igénylésére a másodlagos kártya kibocsátására jogosult szervezethez/személyhez történő kérelem benyújtásával van lehetőség.

Mi az anonim kártya?

A kártyakibocsátó ún. anonim kártyát is kibocsáthat, amely elsődleges kártyának tekinthető, és megfelel a NEK műszaki, technológiai, biztonsági előírásainak, azonban személyes adatokat nem tartalmaz.

Anonim kártyát bármely természetes vagy jogi személy igényelhet.

Az anonim kártya vizuálisan tartalmazza a NEK-re utaló jelzést, elektronikusan a kártya adatchipjének egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi azonosítóját, továbbá a kártyakibocsátó döntése alapján tartalmazhatja a kártyakibocsátó megnevezését, a kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot, amennyiben a kártyakibocsátó jogszabály által került kijelölésre. Az anonim kártya esetén nem alkalmazhatóak a kártyafelhasználói regisztráció szabályai, a NEK kártya érvényességére és a kártyafelhasználó adatainak törlésére vonatkozó szabályok, a kártyakibocsátására vonatkozó jogszabályi rendelkezések, a megszemélyesítésnek a szabályai, és a kártyakibocsátónak az általa kibocsátott kártyák adatairól vezetett nyilvántartás szabályai.

Meddig érvényes a NEK-rendszerben kibocsátott kártya?

A kártya érvényességi idejét jogszabály vagy a kártyakibocsátó határozhatja meg. Jogszabályi vagy a kártyakibocsátó által meghatározott konkrét érvényességi idő hiányában a kártya érvényességi ideje a kiállítástól számított öt év lehet.

A másodlagos kártya érvényességi ideje nem lehet hosszabb annak az elsődleges kártyának az érvényességi idejénél, amelyhez hozzárendelték.

Érvénytelen a kártya, ha a kártyakibocsátó kártyakibocsátói jogosultsága megszűnt, az érvényességi ideje lejárt, a kártyafelhasználó a kártyakibocsátónál letiltotta,a kártyafelhasználó adatait a NEK központi nyilvántartásból törölték, vagy a kártyakibocsátó a kártyát érvénytelenítette.

Hogyan és hol lehet átvenni az elkészült kártyát?

Az elkészült NEK kártya a kártyaigénylő lapon megjelölt címre történő postai kézbesítéssel kerül megküldésre a kártyafelhasználó részére.

Személyes átvétel – a kártyakibocsátóval történő megállapodás alapján – a kártyakibocsátónál vagy az általa feljogosított adatfelvételezőnél lehetséges.

Van-e lehetőség a kártya letiltására?

Igen, a kártya (elsődleges és másodlagos egyaránt) letiltása kezdeményezhető a kártyakibocsátónál és a feljogosított adatfelvételezőnél.

Mi a teendő, ha megrongálódott a kártya?

A kártyafelhasználó, illetve meghatalmazottja az elsődleges kártya megrongálódása esetén a kártya cseréje iránti kérelmét – az érintett elsődleges kártya megnevezése és a kérelem benyújtása indokának megjelölésével – írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kártyakibocsátónál vagy az általa feljogosított adatfelvételezőnél.

Az elsődleges kártya megrongálódása esetén a megrongálódott kártyát a kártya cseréje iránti kérelemmel együtt le kell adni.

A kérelem beterjesztésekor a kártyafelhasználónak nyilatkoznia kell, hogy kéri-e az eltulajdonított, elvesztett elsődleges kártyához hozzárendelt összes másodlagos kártya hozzárendelését az új elsődleges kártyához.

Mi a teendő a kártya elvesztése, eltulajdonítása esetén?

A kártyafelhasználó (illetve meghatalmazottja) az elsődleges kártya eltulajdonítása vagy elvesztése esetén az elsődleges kártya pótlása, míg az elsődleges kártya megrongálódása esetén az elsődleges kártya cseréje iránti kérelmét – az érintett elsődleges kártya megnevezése és a kérelem benyújtása indokának megjelölésével – írásban nyújthatja be az elsődleges kártya kibocsátójánál, vagy az általa feljogosított adatfelvételezőnél.

Van-e díja a NEK kártya kiállításának?

A kártya kiállításának díját a kártyakibocsátó határozza meg a szolgáltatási szabályzatában.

Hogyan és hol lehet regisztrálni a NEK-rendszerbe kártyafelhasználóként?

A NEK kártya kiváltásához kártyafelhasználói regisztráció szükséges, amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt, országos illetékességgel rendelkező regisztrációs szerveknél lehet benyújtani.

A kártyafelhasználói regisztráció során egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre kerül sor.  A kártyafelhasználói regisztráció érvényességi ideje öt év, amely esetenként öt évvel meghosszabbítható.

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról szóló 194/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztrációval összefüggő feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, valamint a Belügyminisztérium végzi.

Mi szükséges a kártyafelhasználó regisztrációhoz?

Az Nytv. hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas okmány bemutatása szükséges.

A jogszabályban kijelölt kártyakibocsátó által kiadott kártyára jogosult, nem az Nytv. hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció esetén be kell mutatni az útlevelet vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam állampolgára esetén a tagállam által kibocsátott személyazonosításra alkalmas okmányt.

Meddig érvényes a kártyafelhasználói regisztráció?

Az Nytv. hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a regisztrációs szerv az Nytv. szerinti egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést folytat le. A kártyafelhasználói regisztráció érvényessége öt év, amely  esetenként öt évvel meghosszabbítható.

A jogszabályban kijelölt kártyakibocsátó által kiadott kártyára jogosult, nem az Nytv. hatálya alá tartozó, személyesen megjelent kérelmező esetén a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége a regisztráció alapjául szolgáló okmány érvényességének ideje, de legfeljebb öt év.

Lehet-e meghatalmazással intézni a kártyafelhasználói regisztrációt?

Az Nytv. hatálya alá tartozó személy esetében az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban a kérelmező személyesen jár el.

A személyes megjelenésében – egészségügyi okból – akadályozott kérelmező az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló kérelmet meghatalmazottja útján terjesztheti elő.

A fogvatartott kérelmező a kérelmét meghatalmazott útján terjesztheti elő.

Mi a teendő a kártyafelhasználó halála esetén?

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó természetes személy halála esetén a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kezelője értesíti a NEK központi nyilvántartást.

A kártyafelhasználó halálának tényéről és időpontjáról az ezt igazoló okirat bemutatásával írásban tehető bejelentés a Belügyminisztériumnál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, a kormányablaknál, a kártyakibocsátónál és az erre feljogosított adafelvételezőnél.

Milyen feltételekkel lehet a NEK-rendszerhez kártyakibocsátóként csatlakozni?

Kártyakibocsátó az lehet,

  • akit jogszabály csatlakozásra kijelölt (kijelölt kártyakibocsátó);
  • aki a Működtető által lefolytatott hatósági eljárás alapján a NEK rendszerhez csatlakozott (feljogosított kártyakibocsátó).

Hol található a kártyakibocsátók listája?

A kártyakibocsátók listája a www.nek.hu honlapon található.

Milyen esetekben van lehetőség az elektronikus úton történő ügyintézésre?

Amennyiben a kártyakibocsátó lehetőséget biztosít az elektronikus kapcsolattartásra, illetve ügyintézésre, úgy az erről szóló, a kártyafelhasználó által tett nyilatkozatnak is szerepelnie kell a kártyaigénylő lapon.

A kártyaigénylő lapon, az elektronikus ügyintézés igénylésekor egy felhasználói név, illetve egy érvényes e-mail cím megadása szükséges, amelyet követően kerülhet sor az ügyintézésre.

Milyen esetekben van lehetőség a telefonos úton történő ügyintézésre?

Amennyiben a kártyakibocsátó lehetőséget biztosít a telefonos kapcsolattartásra, illetve ügyintézésre, úgy az erről szóló, a kártyafelhasználó által tett nyilatkozatnak is szerepelnie kell a kártyaigénylő lapon.

A telefonon keresztül történő ügyintézéshez a telefonos operátor által feltett néhány személyes kérdés megválaszolásával kerülhet sor.

Milyen feltételekkel lehet a NEK-rendszerhez kártyaelfogadóként csatlakozni?

Kártyaelfogadó lehet természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kártyaelfogadó a kártya alapján szolgáltatást nyújt, jogot, kedvezményt biztosít.

Kártyaelfogadó az lehet, aki

  • a Működtetővel vagy a kártyakibocsátóval szerződést köt,
  • a szolgáltatási szabályzatát a működtető jóváhagyta,
  • a jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai követelményeknek megfelel.